Share

Digitmaster Kft.  (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út Hrsz:0182/41. adószám: 14885192-2-13)

áru és szolgáltatásértékesítés

 
ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI
 
TARTALOM:
 
I. BEVEZETŐRENDELKEZÉSEK
II. FOGALOMMEGHATÁROZÁS
III. A TELJESÍTÉS TÁRGYA
IV. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MÓDJA, AZ ÁRU ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK
VÉTELÁRA
V. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ
VI. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK
VIII. KÉSEDELMI KAMAT
IX. CSOMAGOLÓANYAG GAZDÁLKODÁS
X. TULAJDONJOGI KIKÖTÉS
XI. JÓTÁLLÁS ÉS HIBAFELELŐSSÉG
XII. KÉZBESÍTÉS
XIII. VIS MAIOR
XIV. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME
XV. ELÁLLÁS A SZERZİDÉSTŐL
XVI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
 
1. Az Üzleti Feltételek hatásköre
1. A jelen Üzleti Feltételek (a továbbiakban, mint „Általános Üzleti Feltételek“) összhangban vannak a hatályos szerkesztésű Kereskedelmi Törvénykönyv 273. § -ával, és az adásvételi szerződést vagy adásvételi keretszerződést (a továbbiakban, mint „Szerződés“) köti Digitmaster Kft. (továbbiakban, mint Digitmaster Kft.), adószám: 23194182-2-13, Bejegyezve a Pest Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon, mint egyik fél (a továbbiakban, mint „Eladó“), valamint természetes személy, jogi személy és más egyéb jogi szubjektum, mint másik fél (a továbbiakban, mint „Vevő“) közötti szerződéses viszonyt szabályozzák.
2. Az Digitmaster Kft. Általános Üzleti Feltételei az Eladó és a Vevő közötti valamennyi árueladással, vagy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéses viszony esetében érvényesek, mégpedig az Eladó és a Vevő közötti Szerződés megkötésének pillanatától, hacsak a konkrét Szerződéses megállapodásokban nem került kifejezetten másként meghatározásra.
3. Az Általános Üzleti Feltételek közelebbről meghatározzák és pontosítják az Eladó és a Vevő (a továbbiakban, mint „Szerződő felek“) jogait és kötelességeit. A Szerződés megkötésével a Szerződő felek elfogadják, hogy kölcsönös jogviszonyukat a Kereskedelmi Törvénykönyv, valamint a jelen Általános Üzleti Feltételek szabályozzák. Valamennyi szerződéses viszony megkötésére a Magyar állam jogrendjével összhangban kerül sor. A nem szabályozott szerződéses viszonyok esetében a hatályos szerkesztésű 513/1991 Tt. sz. Kereskedelmi Törvénykönyv, valamint a hatályos szerkesztésű 40/1964 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv, az irányadó.
4. Az Általános Üzleti Feltételek a Szerződő felek között megkötésre kerülő minden szerződés szerves részét képezik.
5. Az Általános Üzleti Feltételektől való valamennyi eltérést az adott Szerződésben írásba kell foglalni. A Szerződés rendelkezései előnyt élveznek az Általános Üzleti Feltételekkel szemben.
 
2. Az Általános Üzleti Feltételek érvényessége
Az Általános Üzleti Feltételek az Eladó és a Vevő között fennálló valamennyi követelés végső rendezéséig maradnak érvényben, mégpedig a szerződéses jogviszony létrejöttekor érvényes szerkesztés szerint, hacsak nem kerül sor azok jelen cikk 3. bekezdése szerinti módosítására.
 
3. Az Általános Üzleti Feltételek módosítása
1. Az Eladó az Általános Üzleti Feltételek folyamatos módosítására jogosult. A módosításokat és kiegészítéseket, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Üzleti Feltételeket az Eladó megfelelő módon írásban közzé teszi internetes oldalain. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok további használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
2. Amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek vagy a Szerződés bármely rendelkezése az érvényes jogi szabályozás szerint bármilyen tekintetben érvénytelenné vagy hatályon kívülivé válna, e tény nem érinti, és nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét, hatályát sem jogi hibátlanságát.
A fentiek következtében a Vevő az Eladó felszólításának átvételét követően felesleges haladék nélkül köteles az Eladóval megállapodást kötni, amelynek tartalma az Általános Üzleti Feltételek, vagy a Szerződés érvénytelen vagy hatályon kívüli konkrét rendelkezésének helyettesítése olyan érvényes és hatályos rendelkezéssel, amely a lehető legjobban megfelel az eredeti rendelkezés értelmének és céljának.
 
II. FOGALOMMEGHATÁROZÁS
 
1. Adásvételi szerződés
1. Az Eladó és a Vevő között megkötésre került adásvételi Szerződés vagy adásvételi keretszerződés a hatályos szerkesztésű 513/1991 Tt. sz. Kereskedelmi Törvénykönyv 409. §- ának rendelkezése szerinti Áru eladásáról.
2. A szerződő felek akkor kötnek adásvételi keretszerződést, esetleg más Szerződéseket - beleértve a Szerződés mellékleteit is - ha a Szerződő felek az egyik oldalon az Eladó, a másik oldalon a Vevő.
3. Adásvételi Szerződés – a Vevő megrendelése szerződésjavaslat, míg maga a Szerződés abban a pillanatban lép érvénybe, amikor a Vevő kézhez kapja a javaslatára adott kötelező érvényű visszaigazolást, ill. a megrendelés Eladó általi kötelezi érvényű visszaigazolását. E pillanattól kezdődően a Vevő és az Eladó között kölcsönös jogok és kötelességek létesülnek.
4. A Vevőt a Szerződés – megrendelés megkötésének pillanatától kötelezik a jelen Általános Üzleti Feltételek, amelyekkel egyetért.
 
2. Eladó
Az a személy, aki a Szerződés megkötése és teljesítése során az üzleti vagy más vállalkozói tevékenysége keretén belül jár el. Vállalkozó, aki közvetlenül vagy más vállalkozók közvetítésével Árut szállít vagy szolgáltatást nyújt a Vevőnek. A jelen Általános Üzleti Feltételek esetében Eladónak az Digitmaster Kft. (székhelye: 2315 Szigethalom Thököly út 40.) Kft. minősül.
 
3. Vevő
1. A Vevő olyan jogi vagy természetes személy, aki az Eladóval – internetes üzletet is beleértve – Szerződést kötött.
2. A Vevő olyan vállalkozó, aki az Áruval vagy szolgáltatásokkal folytatott vállalkozás céljával Árut vásárol, vagy szolgáltatást vesz igénybe. Ez a Vevő az Általános Üzleti Feltételek reá vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos szerkesztésű Kereskedelmi Törvénykönyv szerint jár el.
 
4. Megrendelés
Megrendelés alatt a jelen Általános Üzleti Feltételek esetén a Vevő olyan, az Eladóval szembeni egyirányú jogi művelete értendő, amelynek célja Áru vagy szolgáltatás formájában megkapni a megrendelt teljesítést.
 
5. Áru és az Áru ára
1. Áru alatt az Eladó katalógusában és árajánlatában szereplő Áruk és szolgáltatások értendők.
2. Az Áru ára az "Eladó raktárából" értendő, azaz nem tartalmazza az Áru Vevő címére történő leszállításának költségeit. Az Áru ára ezen kívül nem tartalmazza az Áru esetleges csomagolásával kapcsolatosan további költségeket, amelyek külön kerülnek kiszámlázásra.
3. Az Eladó árlistáján szereplő árufajták feltüntetett árai tartalmazzák az általános forgalmi adót. Amennyiben nem kerül írásban meghatározásra más ár, vagy ha az év sorának Eladó által kibocsátott új árlista az árat nem módosítja, ez az Áru érvényes vételára az adott napon megkötendő Szerződés esetében.
4. Az atipikus (nem hagyományos) Áru olyan Áru, amely jellegéből fakadóan nem felel meg az Eladó általában értékesített termékeinek, és nem tekinthető standard Árunak, azonban az Eladónak lehetősége nyílik arra, hogy ezt az Árut a Vevő számára biztosítsa.
 
6. Csomagolás
Csomagolás alatt az Áru mozgatása során, a szállítás megkönnyítése, valamint a szállított Áru esetleges megsérüléseit megakadályozó ingó tárgyak értendők. A jelen Általános Üzleti Feltételek esetében csomagolás alatt elsősorban papírdobozok és kartondobozok értendők.
 
III. A TELJESÍTÉS TÁRGYA
A teljesítés tárgya az Eladó és a Vevő között megkötésre kerülő adásvételi keretszerződésben – beleértve annak valamennyi mellékletét is – vagy megrendelés (a továbbiakban, mint Szerződés) alapján kötelező érvénnyel megrendelt áru és szolgáltatás leszállítása.
 
IV. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MÓDJA, AZ ÁRU ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELÁRA
1. Az adásvételi szerződés megkötésének módja
1. A Szerződés a Vevő kötelező érvényű megrendelése (szerződésjavaslata), és az Eladó visszaigazolása alapján kerül megkötésre. A kötelező érvényű megrendelés – Szerződés – Eladónak történő megküldésével a Vevő feltételek nélküli egyetértését fejezi ki a jelen Általános Üzleti Feltételekkel.
2. Az Eladó az Árut az Eladó katalógusa vagy internetes üzlete alapján megküldött kötelező érvényű megrendelés alapján szállítja le a Vevőnek. A megrendelések telefonon, elektronikus, posta, fax, hagyományos posta útján, vagy személyesen adhatók le. Az Eladó megköveteli, hogy a megrendelés az alábbi adatokat tartalmazza:
· a Vevő cégnevét és székhelyét, amennyiben jogi személyről van szó,
· a Vevő utó- és vezetéknevét, lakcímét, amennyiben természetes személyről van szó,
· statisztikai azonosító és adószám, amennyiben a vevő általános forgalmi adó fizetésére kötelezett,
· az igényelt áru azonosító adatai (nómenklatúra név és szám, darabszám),
· szállítási helyszín,
· az átvétel és a szállítás módja,
· az Áru megrendelésére jogosult személy aláírása,
· az Árura vonatkozó esetleges egyedi igények,
· az Eladó által fontosnak tartott esetleges további adatok,
· szállítási határidő
· faxszám vagy e-mail cím azon esetekben, amikor a Vevő vagy az Eladó igényt tart a megrendelés visszaigazolására.
3. A megrendelés átvételét az Eladó jóváhagyott megrendeléssel, a Szerződés aláírásával, a megrendelés elfogadásáról szóló írásos formában igazolja vissza a megrendelésben szereplő e-mail címre.
4. A visszaigazolt megrendelések a Vevő részéről kötelező érvényűek, visszavonásukra nem nyílik mód. A Szerződéstől a Vevő kizárólag abban az esetben állhat el, ha a másik szerződő fél súlyosan megsérti a Szerződésből fakadó kötelességeit, mégpedig legkésőbb az Áru leszállítását követő 30 naptári napon belül. Elállással kapcsolatos részletek a XV. számú pont alatt.
 
2. Az Áru és a szolgáltatások vételára
1. Az Áru ára az Eladó árlistájában kerül feltüntetésre, irányadónak az Áru adóügyi bizonylaton – számlán szereplő ár tekintendő. Minden ár általános forgalmi adóval, de szállítási és csomagolási díj nélkül kerül feltüntetésre. A szállítási és csomagolási díj a számlán külön szerepel. Amennyiben nem kerül megállapításra írásban más ár, vagy amennyiben az év során nem kerül sor az ár új árlista általi módosítására, az adott napon az adásvételi szerződés megkötéséhez az áru és a szolgáltatások érvényes vételárát jelenti. Vissza nem igazolt megrendelésnél a vételár módosítása esetén a Vevő megfelelő tájékoztatást kap. A Vevő választási lehetőséget kap arra vonatkozólag, hogy egyetért-e a megváltozott vételárral, vagy visszavonja a megrendelését. Az árak visszavonásig, illetve az Eladó által összeállított új árlista kiadásáig érvényesek.
2. Az Áru ára az Eladó aktuális árlistájában kerül meghatározásra. Az Eladó a Vevő kérésre köteles annak átadni az Áru aktuális árlistáját, továbbá betekintés lehetővé tétele céljával köteles az Eladó székhelyén és minden telephelyén megőrizni az aktuális árlistát. Az új árlista kiadásának napjával megszűnik a régi árlista érvényessége.
3. Atipikus Áru megrendelése esetén a Vevő köteles az Áru ára 100 %-ának megfelelő előleget letétbe helyezni, hacsak a Felek nem állapodnak meg másként.
5. Az aktuális árlista kiadásának napjával az Eladó meglévő árlistája érvénytelenné válik. A PC Digitmaster Kft. fenntartja az árlista előzetes figyelmeztetés nélküli módosításának jogát.
 
3. Elektronikus vásárlás
1. A www.digitmaster.eu internetes üzletben vásárlásra a beregisztrálást követően nyílik mód. A vásárlási feltételek kizárólag a beregisztrált Vevők számára biztosítottak. A Vevő beregisztrálását a Társaság térítésmentesen végzi. A Vevő az e-shopban végzett vásárláshoz több jogosult személyt is beregisztráltathat, és ezek mindegyike önállóan végezheti a bevásárlását.
2. Az elektronikus üzletben az Áru kiválasztását könnyen áttekinthető oldalak segítik, ezeken egyértelműen kerülnek megjelenítésre a Vevő igényeinek kitöltésére szolgáló mezők. A bejelentkezést követően a Vevő széles árukínálatból válogathat.
3. A vásárlás megkezdésére a bejelentkezési párbeszéd kitöltését, és az üzleti és szállítási feltételek jóváhagyását követően nyílik mód az áru eladói árukínálatából történő kiválasztásával, valamint a megvásárolni kívánt áru darabszámának feltüntetésével. Az elektronikus megrendelés továbbításra kerül az Eladónak. Amennyiben a megrendelés elküldése sikeres volt, megjelenik a megrendelés összefoglalása. A megrendelés átvételét az Eladó jóváhagyott megrendeléssel, a Szerződés aláírásával, a megrendelés elfogadásáról szóló írásos formában igazolja vissza a megrendelésben szereplő e-mail címre.
 
4. Árengedmények nyújtása
Amennyiben a www.digitmaster.eu árengedményeket (pl. akciós árakat) feltüntető internetes oldalán nem szerepel másként, az árengedmények kizárólag az adott Áru raktárkészletének kifogyásáig tartanak.
 
V. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ
1. A szállítási határidő a Szerződés megkötésével kezdődik, valamint a raktárkészlet alakulásának függvényében az Eladó kínálatában kerül meghatározásra. A kötelező érvényű időpontot az Eladó a megrendelés – a Vevő Szerződésének átvételével együtt igazolja vissza.
2. Amennyiben a Szerződés feltételezi az utólagos pontosítást (Áru, a tipikus Áru, az Áru tulajdonságai, nyomása, hímzése, esetleg más feltételek), a szállítási határidő leghamarabb az ilyen jellegű pontosítás Eladó általi átvételével kezdődik.
3. Amennyiben a Vevő együttműködési kötelezettséget vállalt (pl. előlegfizetésre), a szállítási határidő az esetleges átvétel vagy elküldés időtartamával meghosszabbodik.
4. Az Eladó áruszállítási kötelezettsége azzal a nappal tekintendő teljesítettnek, amely napra vonatkozóan jelzi a Vevőnek, hogy az Áru kész az átvételre vagy elküldésre.
5. Az Eladó nem tartozik felelősséggel az Áru késedelmes leszállításából eredő károkért vagy más igényekért, amennyiben e késedelem oka nem az Eladónál vagy alvállalkozójánál következett be.
6. Amennyiben az Eladó szállítási késedelembe esik, és a Vevő által legalább 15 munkanapban meghatározott póthatáridőn belül sem teljesíti a kötelességeit, a Vevő jogosult a Szerződés súlyos megsértéséért elállni annak addig nem teljesített részeitől.
7. Előre egyeztetett előlegfizetés esetén a szállítási határidő az előleg Vevő számlájára írásával kezdődik.
8. A szállítási határidő az alábbi esetekben módosítható:
a) a Vevő nem fizette ki az előlegszámlát,
b) a Vevő a megadott időhatáron belül nem nyilatkozott az Árukínálat változásával kapcsolatosan.
 
VI. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
1. Az Árut az Eladó a megrendelésben szereplő helyre szállítja le a Vevő részére.
2. Az Áru átvételekor a Vevő köteles leellenőrizni a leszállított Áru teljességét és minőségét. A leszállított áru teljességére vonatkozó, 8 munkanapnál régebbi reklamációkat (kivéve azon hibákat, amelyekre a Kereskedelmi Törvénykönyv, illetve esetenként az Áru gyártója szerinti jótállás vonatkozik) az Eladó nem veszi figyelembe.
3. Az Áru átvételekor a Vevő köteles visszaigazolni a leszállított áru specifikációját tartalmazó szállítólevelet, vagy más, a szállítmányozó által bemutatott, és az áru leszállítását igazoló okmányt. Amennyiben a szállítmányozó által leszállított Áru csomagolása sérülés jegyeit mutatja, a Vevő köteles a szállítmányozóval közösen jegyzőkönyvet felvenni a káresetről, feltüntetve benne a csomagolás sérülésének terjedelmét és jellegét. Amennyiben a káresetről nem készül jegyzőkönyv, a későbbiekben a hiányzó vagy sérült áru nem reklamálható.
4. A Vevő jól látható módon bejelöli a Szerződésben a szállítási módozatok valamelyikét (az alább feltüntetett áruszállítási módozatok kínálata az Eladó aktuális szállítási lehetőségei függvényében különbözhet):
a) személyes átvétel 2315 Szigethalom Sétáló utca 20.
b) utánvétes vagy nem utánvétes csomagküldő szolgálat (Magyar Posta, GLS....)
c) egyéb – meghatározandó a kért szállítási módozat
5. Az áru 4.a) módozatú átvétele esetén a teljesítés helye az Eladó telephelye 4.b) vagy 4.c) módozatú leszállítás esetén a teljesítés helyének és pillanatának a Vevő általi átvétel minősül.
6. Amennyiben a felek nem állapodnak meg másként, a szállítással kapcsolatos költségeket számlán szereplő külön tétel formájában a Vevő fizeti.
7. Az Eladó jogosult a Szerződés tárgyának részleges teljesítésére is, és a Vevő köteles a szerződés részleges teljesítését elfogadni, átvenni.
 
VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. A Vevő kötelezettséget vállal a leszállított Áru és szolgáltatások vételárának kifizetésére, beleértve az esetleges szállítási és csomagolási díjakat, valamint pótdíjakat és általános forgalmi adót is.
2. Az Eladó a megrendelt Áruval együtt küldi meg a Vevőnek az Áru ellenértékéről szóló számlát. A számla minden adatot tartalmaz ahhoz, hogy adóügyi bizonylatként szolgálhasson.
3. Az Eladó jogosult a Szerződés részleges teljesítését is kiszámlázni a Vevőnek, és a Vevő köteles az ilyen számát fizetési határidőn belül rendezni.
4. Bármely számla vagy annak egy része Vevő általi késedelmes fizetése esetén az Eladó jogosult minden késedelmes nap után a tartozás összegének 0,05 %-át szerződéses késedelmi kamatként kiszámlázni a Vevőnek.
5. Bármely számla vagy annak egy része késedelmes rendezése esetén az Eladó a Vevő valamennyi késedelmes kötelezettségének teljes rendezéséig jogosult visszatartani a Vevőnek szánt további Árut. Ezen időtartam alatt az Eladó az Áru leszállítása tekintetében nem esik késedelembe.
6. A fizetés visszatartása vagy csökkentése ellenkövetelésbe való beszámítolás formájában nem megengedett, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
7. A fizetés az Eladó számláján történő jóváírás, vagy a készpénzátvétel visszaigazolásának pillanatával tekintendő teljesítettnek.
8. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelés visszaigazolásakor meghatározza a fizetési módozatot. A szerződő felek kölcsönös megállapodása alapján az Áru utáni fizetés az alábbi módokon hajtható végre:
· készpénzfizetés: az Áru átadásakor
· készpénzfizetés (utánvéttel): a vételárat a Vevő a helyszínen fizeti munkatársunknak (gépjárművezetőnknek), vagy a szállítmányozást végző cég gépjárművezetőjének. E szolgáltatásért az Eladó aktuális árlistája szerinti díj kerül kiszámlázásra. A Vevő készpénzátvételi igazolást kap.
· banki átutalással: az összeget a számlán feltüntetett bankszámlánkra utalhatja.
· 100 % előleg ÁFÁ-val (az Eladó előlegszámlája alapján).
· x % részleges előlegfizetés (számla alapján).
· x % részleges előlegfizetés + hátralékfizetés az Áru átvételekor.
9. A felek más értelmű kölcsönös megállapodása híján, és amennyiben az Eladó a Vevőnek szállítói hitelt nyújt, a kiadott számla fizetési határideje a kiállítástól számított 14 naptári nap, és az Eladó számláján történő jóváírás napjával tekintendő teljesítettnek.
10. A Vevő a Szerződésbeli teljesítése tárgyával kapcsolatosan csak a teljes vételár Eladónak történő kifizetésével szerzi meg a tulajdonosi jogokat.
11. Amennyiben a leszállított áru ellenértéke a fizetési határidőt követő 30 napon belül sem kerül kifizetésre, az a Szerződés súlyos megsértését jelenti.
12. A leszállított Áru vételárának semmilyen része nem rendezhető a Vevő harmadik személyek, vagy az Eladó felé fennálló követeléseinek beszámításával, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
13. ÁFÁ-val együtt max. 100.000,- Ft. összeghatárig a megrendelés ellenértékét minden esetben készpénzben vagy utánvéttel szükséges rendezni, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
14. ÁFÁ-val együtt 200.000,-Ft. összeghatárt meghaladó érték esetén a Vevő a megrendelt Áru összértékének legalább 50 %-ával egyenlő összegű előleget köteles fizetni, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
 
VIII. KÉSEDELMI KAMAT
1. Amennyiben a Vevő több mint 7 munkanapos késedelembe esik a vételár kifizetésével, minden késedelmes nap után a késedelmes összeg 0,05 %-ának megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles az Eladónak fizetni. A Vevő előző mondatban említett kötelességének megszegésével kapcsolatosan az Eladó, ezen felül jogosult a Vevő felé leállítani minden áruszállítást, mégpedig egészen addig, amíg a Vevő valamennyi tartozását rendezi az Eladó felé.
2. A fenti bekezdésben ismertetett szerződéses kötbéren kívül a szerződő felek megállapodtak, hogy amennyiben a Vevő az Eladó felé bármely számla vagy annak egy része tekintetében 60 napnál tovább tartó fizetési késedelembe esik, az Eladó jogosult egyoldalúan tájékoztatni a Vevőt, hogy elveszítette a kedvezményes árlista-csoportba tartozás jogát. Ilyen esetben a Vevő köteles attól a naptól kezdődően, amikor kézhez kapja az Eladó tájékoztatását a kedvezményes árakra való jogosultságának elveszítésénél, az Eladónak az árlistában szereplő alapárakat fizetni. Az Eladó egyoldalúan ismét a kedvezményes árlista-csoportba sorolhatja a Vevőt, ha az rendezte az Eladóval szemben fennálló valamennyi tartozását.
4. Amennyiben az Eladó több mint 7 munkanapos késedelembe esik az Áru leszállításával, az Eladó minden késedelmes nap után a le nem szállított Áru vételárának 0,05 %-ának megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles a Vevőnek fizetni. Az Eladó jogosult az Árut a teljesítési időpont előtt is leszállítani, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
5. Mindkét szerződő fél titoktartási kötelezettséget vállal valamennyi, a Szerződés teljesítése során a másik szerződő félről szerzett ténnyel kapcsolatosan, mégpedig mind a Szerződés érvényben létének teljes időtartamára, mind annak lejártát követően. A szerződő fél köteles
100.000,- Ft. összegű szerződéses kötbért fizetni a fenti kötelezettségvállalás minden bizonyítható megszegése után. E rendelkezés nem vonatkozik a pénzügyi ellenőrzésekre és hasonló kimutatásokra.
6. Amennyiben a Vevő megtagadja az előírásszerűen megrendelt szállítmány átvételét, köteles az Eladónak kifizetni a megrendelt Áru előre leegyeztetett átvételi helyre történő leszállításával, valamint az Áru Eladónak történő visszajuttatásával kapcsolatosan felmerülő költségeket. A szállítási díj összege az Eladó árlistájában feltüntetett árak alapján kerül meghatározásra. Ez a szankció nem vonatkozik azon esetekre, amikor az Eladó a Szerződésnek meg nem felelő, vagy hibás Árut szállít le. Az átadott Áru hibáival kapcsolatos reklamációját a Vevő felesleges késedelem nélkül érvényesíti az Eladónál.
 
IX. CSOMAGOLÓANYAG GAZDÁLKODÁS
1. Az Áru szállításához, mozgatásához és tárolásához az Eladó csomagolóanyagot használ, amely az előírt használat esetén megakadályozza a szállított Áru megsérülését. Amennyiben a Vevő a megrendelésében nem ír le különleges csomagolási igényt, az Eladó az Árut a megszokott módon csomagolja, és a felhasznált csomagolóanyag megfelel az adott terméktípusnak, megrendelt mennyiségnek és szállítási módnak.
2. Az Áru szállítása, mozgatása és tárolása során mind az Árut, mind a csomagolóanyagot óvni kell a víztől, túlzott nedvességtől és más légköri hatásoktól.
 
X. TULAJDONJOGI KIKÖTÉS
Az Áru tulajdonjoga csak a megrendelt Áru teljes vételárának Eladónak történő kifizetésével - a teljes vételár Eladó számlájára történő jóváírásának pillanatával - száll a Vevőre. A tulajdonjog kikötése nem befolyásolja a Szállítási feltételek pont szerinti kockázatok viselését.
 
XI. JÓTÁLLÁS ÉS HIBAFELELŐSSÉG
1. A jótállási idő az Áru Vevő általi átvételével kezdődik. A jótállási idő 12 hónap az Áru Vevő általi átvételétől, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
2. A hibákra nyújtott jótállás érvényesítése esetében a Szerződés megkötése pillanatában érvényes, hatályos szerkesztésű Kereskedelmi Törvénykönyv 422. §-ának kötelező érvényű rendelkezései az irányadóak.
3. A Vevő köteles felesleges késedelem nélkül írásban tájékoztatni az Eladót az Áru minden hibájáról. A nyilvánvaló hibákat a Vevő - összhangban az Eladó Reklamációs Rendjével - írásban jelzi, mégpedig legkésőbb az Áru leszállítását követő 8 munkanapon belül. A rejtett hibákat legkésőbb hat hónapon belül köteles jelezni. Mindazon áruhibákat, amelyek kárt okozhatnak, a Vevő haladéktalanul köteles az Eladóval közölni. Az áruhiba írásos közlésének tartalmaznia kell a hiba leírását, esetleg annak ismertetését, miként nyilvánul meg a hiba. A reklamáció ugyanakkor nincs halasztó hatállyal a reklamált Áru után kiállított számla fizetési határidejét tekintve. A jelen cikk szerinti kötelességek megsértéséből eredő károk létrejöttének kockázatát a Vevő viseli.
4. A reklamáció érvényesítésére az Eladó telephelyén nyílik mód. A reklamációs eljárás lebonyolítására felesleges késedelem nélkül kerül sor, legkésőbb a reklamációs igény bejelentését követő 30 naptári napon belül, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
5. Az Eladó köteles az elismert hibákat elhárítani, mégpedig pót teljesítéssel (amennyiben az Eladó raktárában a reklamáció lebonyolításának pillanatában rendelkezésre áll azonos Áru), jóváírással vagy más, megállapodás tárgyát képező módon, mégpedig a reklamációs igény bejelentését követő 30 naptári belül. Az Áru azon hibás részei, amelyek ki lettek cserélve, az Eladó tulajdonában maradnak. Hibafelelősség jogcímén elsősorban közvetett és utólagos károk utáni további igények érvényesítésére nem nyílik mód.
6. Amennyiben az Árun nyilvánvaló hibák jelentkeznek, a kártérítést nem akadályozza a teljesítés tárgyán esetlegesen kivitelezett nyomás vagy más olyan termékmódosítás, amely bizonyíthatóan nem hozható összefüggésbe a nyilvánvaló hiba létrejöttével.
7. Az Eladó terein kívül kimutatásra kerülő mennyiségi eltéréseket harmadik, független személynek kell tanúsítania.
8. Amennyiben a Vevő áruhibát jelez az Eladó felé, azonban az Árun semmilyen olyan valós hiba nem kerül kimutatásra, amelyért az Eladót felelősség terhelné, a Vevő megtéríti az Eladó oldalán felmerült valamennyi olyan költséget, amely jogosulatlan reklamációval kapcsolatosan támadt.
9. A jótállás érvényesítése során a Vevő,
· amennyiben megszüntethető hibáról van szó, ingyenes, előírásszerű és időbeni hibamegszüntetésre, vagy a hibás Áru, alkatrész cseréjére jogosult, kivéve azon eseteket, amikor a fenti eljárás a hiba jellegére való tekintettel nem áll arányban a fenti eljárással, illetve amennyiben ilyen eljárásra nem nyílik lehetőség, a Vevő arányos árengedményre jogosult a vételárból, vagy elállhat a Szerződéstől
· amennyiben az Áru rendes használatát akadályozó, meg nem szüntethető hibáról van szó, jogosult az Áru cseréjére vagy a Szerződéstől való elállásra
· amennyiben az Áru rendes használatát akadályozó, nagyobb számú terméken vagy ismételten jelentkező, megszüntethető hibáról van szó, jogosult az Áru cseréjére vagy a Szerződéstől való elállásra
· amennyiben más meg nem szüntethető 1 hibáról van szó, ám nem kéri az Áru cseréjét, arányos árengedményre jogosult a vételárból, vagy elállhat a Szerződéstől.
10. A jótállás nem vonatkozik az Áru sem a nem rendeltetésszerű használatból, sem a Vevő vagy harmadik személy szakszerűtlen beavatkozásából eredő hibákra, továbbá azon áruhibákra sem, amelyek esetében nem bizonyítható, hogy a létrejöttük hibás alapanyagok használatából, illetve a hibás használatból, helytelen vegyi készítmények használatából, valamint nem az Eladó okozta más okokból következik. A hibafelelősséggel és jótállással összefüggésben az Eladó nem köteles térítésmentesen elhárítani, megszüntetni a hibákat az Eladó telephelyétől vagy az Áru szerződésben meghatározott szállítási helyétől eltérő helyszíneken.
11. A részletes reklamációs eljárást az Eladó Reklamációs Rendje ismerteti.
 
XII. KÉZBESÍTÉS
1. A másik szerződő félnek címzett üzenetek, ill. bármilyen más anyagok kézbesítéséhez (írott anyagok megküldéséhez) a másik szerződő fél utolsó ismert címe használatos. Amennyiben kétségek merülnek fel a helyes címmel kapcsolatban, utolsó ismert címként az a cím használatos, amelyről feladva érkeznek a másik fél küldeményei, illetve a Szerződésben feltüntetett cím.
2. A szerződő felek kötelesek minden székhely, vagy tartós lakhely címváltozásról értesíteni a másik felet. Amennyiben a küldemény a címzett (Vevő vagy Eladó) utolsó ismert címére került megküldésre, és a címzett (Vevő vagy Eladó) a megőrzési idő alatt nem veszi azt át, az megküldött írásos anyag a postai megőrzés utolsó napjával kikézbesítettnek tekintendő még akkor is, ha a címzettnek (Vevő vagy Eladó) az írásos küldemény elhelyezéséről nem volt tudomása. Ugyanígy kikézbesítettnek tekintendő a küldemény, ha a címzett (Vevő vagy Eladó) megtagadja annak átvételét. Kikézbesítés napjaként az átvétel elutasítása napja tekintendő.
3. Az e-mailek akkor tekinthetők kikézbesítetteknek, ha a másik fél visszaigazolja azok átvételét, az átvételre utaló automatikus válasz önmagában ehhez nem elegendő. Az e-mail átvételét önálló e-mailben megküldött, kifejezett visszaigazolásnak kell igazolnia, amelyben a másik szerződő fél feltünteti az e-mail tárgyát és az átvétel dátumát. Valamennyi olyan üzenet, kommunikációs esemény, amelyre a másik fél reagál, kikézbesítettnek tekintendő.
5. A Szerződés szempontjából a kikézbesítés joghatályos időpontjának az alábbiak tekinthetők:
· legkésőbb a küldemény illetékes postahivatalban való elhelyezésének harmadik napja, amennyiben a kézbesítést postaszolgáltatás üzemeltetéséről szóló engedély birtokosa végzi, mégpedig akkor is, ha a címzettnek az írásos küldemény elhelyezéséről nem volt tudomása,
· személyes kézbesítés esetén az írásos küldemény átvételének vagy az átvétel elutasításának időpontja.
6. Mindkét szerződő fél kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy a másik szerződő felet haladéktalanul tájékoztatja a felelős munkatársa személyében, illetve a kölcsönös információszolgáltatás szempontjából fontos más adatok bekövetkezett esetleges változásokról.
 
XIII. VIS MAIOR
1. Mindkét szerződő fél jogosult a Szerződésből eredő kötelességei teljesítését leállítani arra az időtartamra, amíg fennállnak a felelősséget kizáró körülmények (a továbbiakban, mint “vis maior”) vagy amennyiben a megrendelt Áru a Vevő által meghatározott időpontban nem
elérhető a piacon.
2. Az Eladó, ilyen esetben írásban tájékoztatja a Vevőt a meghosszabbított teljesítés póthatáridejéről, vagy arról, hogy az adott Áru nem szállítható le, miközben a Vevőnek az Eladóval szemben nem keletkezik semmilyen jogosultsága az esetlegesen keletkező kárai megtérítésére. A pót teljesítés határidejét a Vevő írásban, faxon, e-mailben hagyja jóvá az Eladó felé, mégpedig az Eladó által küldött értesítőn feltüntetett határidőig. Ha nem tesz így, az úgy értékelendő, hogy a Vevő eláll a Szerződéstől, és az Eladó további felszólítások nélkül sztornózza a megrendelés ezen ki nem adott tételeit.
3. Vis maior-ként értékelendő mindazon akadály, amely a kötelezett szerződő fél akaratától függetlenül jött létre, akadályozza azt a kötelességei teljesítésében, és ésszerűen nem várható el, hogy a kötelezett Szerződő fél ezt az akadályt vagy annak következményeit elhárítsa vagy leküzdje, továbbá nem feltételezhető, hogy a Szerződés aláírásának pillanatában az adott akadályt előre látta.
Vis maior eseteknek minősülnek elsősorban:  
a sztrájkok, járványok, tűzvészek, árvizek, természeti csapások, mozgósítás, háború, felkelés, az Áru elkobozása, embargó, devizatranszfer tilalma, nem a szerződő fél által okozott elektromos áram vételezési korlátozás, terroristatámadás, gazdasági krízis, stb.
4. A vis maior kizárja a szerződéses kötbérek vis maior által sújtott szerződő féllel szembeni érvényesítésének jogát .
5. A vis maior-ra hivatkozó szerződő félnek e tényt haladéktalanul írásban közölnie kell a másik szerződő féllel, és meg kell tennie minden lehetséges intézkedést a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséből fakadó következmények maximális mérsékelése érdekében.
6. Amennyiben a vis maior hat hónapnál tovább lenne érvényben, mindkét szerződő fél jogosult elállni a Szerződéstől.
 
XIV. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME
1. A Vevő kifejezetten egyetért a személyi adatai a hatályos szerkesztésű 101/2000 Tt. sz. személyi adatok védelméről szóló törvénnyel (a továbbiakban, mint „Törvény“) összhangban, és az Eladó szükségletei szerinti feldolgozásával. Az Eladó a Törvénnyel összhangban jár el,
és a részére a Vevő által átadott információkat kizárólag a Szerződés sikeres megvalósításához használja fel. E Szerződés megkötésével a Vevő egyetértését adja a személyi adatai feldolgozásához. Ez az egyetértés meghatározatlan ideig érvényes. Valamennyi a Vevőtől szerzett adatokat, az Eladó kizárólag a saját belső szükségletei kielégítéséhez használja fel, és nem adja át azokat harmadik személyeknek.
2. Kivételt ez alól a külső szállítmányozók jelentik, akik olyan minimális terjedelemben kapják meg a Vevő személyes adatait, amennyire szükség van az Áru sikeres leszállításához.
3. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a rendelkezésére álló személyi adatok alapján további Áru- és szolgáltatás-ajánlatokat tegyen a Vevőnek. A Vevő jogosult írásban a személyi adatai tárolásával kapcsolatos egyet nem értéséről tájékoztatni az Eladót. Ilyen esetben az Eladó ezen adatokat a feltétlenül szükséges terjedelemben törölni köteles az adatbázisából.
4. Az Eladó a tudomására jutott személyi adatokat nem adja át semmilyen olyan harmadik személynek, aki nem kapcsolódik közvetlenül a Szerződés teljesítéséhez.
5. A személyi adatok a Vevő kérésére törölhetők az Eladó adatbázisából. A Vevő ezt kérheti írásban, e-mailben.
 
XV. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL
A Szerződéstől a Vevő elsősorban, abban az esetben állhat el, ha a másik szerződő fél súlyosan megsérti a Szerződésből fakadó kötelességeit, mégpedig legkésőbb az Áru leszállítását követő 8 munkanapon belül, írásos elállási nyilatkozat formájában. Elállás következhet be akkor is, ha a Vevő áruhibát jelez az Eladó felé esetleg vis maior eset áll be vagy a Vevő meggondolja magát,  a rendeléstől számítva 1 munkanapon belül, de még gyártás, -szállítás előtt írásban visszamondja a megrendelést. A hibákra nyújtott jótállás érvényesítése esetében a Szerződés megkötése pillanatában érvényes, hatályos szerkesztésű Kereskedelmi Törvénykönyv 422. §-ának kötelező érvényű rendelkezései az irányadóak. Hiba miatt bekövetkezett reklamációs eljárást a XI. számú „Jótállás és hibalehetőség” fejezet részletezi, a vis maior-t, pedig XIII. fejezet.
A távollévők között kötött szerződések esetén biztosított speciális elállási jog kompenzálja egyrészt az információk és a szakmai tájékoztatás hiányát, másrészt a szerződéskötés sajátosságaiból adódó kockázatokat, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy a szerződéskötést még egyszer nyugodt körülmények között átgondolja. Az elállási határidő alatt a fogyasztónak lehetősége van a terméket kipróbálni, felpróbálni, valamint megvizsgálni, hogy alkalmas-e rendeltetésszerű használatára.
 
2. A Szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatot írásban szükséges benyújtani a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, és a Szerződésből következő teljesítések kölcsönös visszaszolgáltatására van szükség. A kölcsönös teljesítések teljesítéséről szóló nyilatkozat kikézbesítésével a Szerződés érvényét veszíti.
3. A Szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül elsősorban:
· a Vevő fizetési határidőt több mint 10 naptári nappal meghaladó fizetési késedelembe esése,
· a Szerződésből következő kötelességek súlyos megsértése,
· a hatályos szerkesztésű Kereskedelmi Törvénykönyv, Polgári Törvénykönyv, illetve a fogyasztóvédelmi törvény által meghatározott esetek.
4. Az Eladó a Vevő vagyoni körülményeinek jelentős rosszabbodása esetén is elállhat a Szerződéstől. A vagyoni körülmények jelentős rosszabbodása alatt elsősorban a következők értendők:
· a Vevő vagyona ellen az illetékes bírósághoz benyújtott indítvány,
· az Eladó követeléseit biztosító szubjektum elutasítja a Vevőnek szánt további áruszállítmányok szállításával kapcsolatos kockázatok biztosítását.
5. A Szerződéstől való elállásról szóló írásos tájékoztatás másik szerződő fél általi átvételével lép hatályba.
6. A Szerződéstől való elállást a továbbiakban a hatályos szerkesztésű Kereskedelmi
Törvénykönyv 344. és köv. §-ai szabályozzák.
7. Az Eladó egyoldalúan elállhat a Szerződéstől abban az esetben, ha a Vevő a közös megállapodás tárgyát képező időpontot, több mint 10 naptári nappal meghaladó előlegfizetési késedelembe esik, ha a Szerződésből következő kötelességeit súlyosan megsérti, valamint a
Kereskedelmi Törvénykönyv által meghatározott esetekben. A Szerződéstől való egyoldalú elállás esetében a jelen cikk elején feltüntetett rendelkezések vannak érvényben.
8. Amennyiben az Eladó a jelen cikk elején feltüntetett rendelkezések miatt eláll a Szerződéstől (ill. a teljesítés egy részétől), a Vevő köteles az Eladónak a Szerződéstől való elállást követő 7 naptári napon belül visszaadni az átvett Árut sértetlen állapotban.(esetleg az elállás által érintett Árurészt).  
9. Az Eladó nem felel a szállítmány késedelmes leszállításáért vagy lehetetlenné vált leszállításáért, amennyiben annak kiváltó oka vis maior-nak minősül, vagy amennyiben a megrendelt Áru a Vevő által meghatározott időpontban nem elérhető a piacon. Az Eladó ilyen esetben írásban tájékoztatja a Vevőt a meghosszabbított teljesítés póthatáridejéről, vagy arról, hogy az adott Áru nem szállítható le, miközben a Vevőnek az Eladóval szemben nem keletkezik semmilyen jogosultsága az esetlegesen keletkező kárai megtérítésére. A pót teljesítés határidejét a Vevő írásban, e-mailben hagyja jóvá az Eladó felé, mégpedig az Eladó által küldött értesítőn feltüntetett határidőig. Ha nem tesz így, az úgy értékelendő, hogy a Vevő eláll a Szerződéstől, és az Eladó további felszólítások nélkül sztornózza a megrendelés ezen ki nem adott tételeit.
10. A Szerződéstől való elállás semmilyen módon nem befolyásolja a szerződéses kötbér és a tárolási díj kifizetésére vonatkozó jogosultságot.
 
XVI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Az Áru átvételével az Eladóról a Vevőre száll az Áru elveszítésének, megrongálódásának vagy tönkremenetelének kockázata.
2. A hibafelelősség érvényesítése tekintetében a szerződő felek számára kötelező hatályúak a Szerződés aláírásának pillanatában hatályos szerkesztésű Kereskedelmi Törvénykönyv 422 - 427. §-a, valamint a 429. és köv. §-ainak rendelkezései.
3. A nyilvánvaló hibákat a Vevő - összhangban az Eladó Reklamációs Rendjével - írásban jelzi, mégpedig legkésőbb az Áru leszállítását követő 7 naptári napon belül, míg a rejtett hibákat legkésőbb hat hónapon belül köteles jelezni. A reklamáció ugyanakkor nincs halasztó hatállyal a reklamált Áru után kiállított számla fizetési határidejét tekintve.
4. Az Eladó köteles az elismert hibákat elhárítani pót teljesítéssel, jóváírással vagy más, megállapodás tárgyát képező módon, mégpedig a reklamációs igény bejelentését követő két hónapon belül. Hibafelelősség jogcímén elsősorban közvetett és utólagos károk utáni további igények érvényesítésére nem nyílik mód.
5. Amennyiben az Árun nyilvánvaló hibák jelentkeznek, a kártérítést nem akadályozza a teljesítés tárgyán esetlegesen kivitelezett nyomás vagy más olyan termékmódosítás, amely bizonyíthatóan nem hozható összefüggésbe a nyilvánvaló hiba létrejöttével.
6. Amennyiben az Eladó a kész szállítmányt a szerződésben megállapított szállítási időtől számítva több mint 10 napig kénytelen saját magánál tárolni, jogosult minden tárolási nap után a tárolt Áru vételárának 0,5 %-ával egyenlő tárolási díj kiszámlázni.
7. Az Eladó terein kívül kimutatásra kerülő mennyiségi eltéréseket harmadik, független személynek kell tanúsítania.
8. Amennyiben a leszállított áru ellenértéke a fizetési határidőt követő 30 napon belül sem kerül kifizetésre, az a Szerződés súlyos megsértését jelenti.
9. Az Eladó nem felel azért, ha az Áru az adott Árura jellemző felhasználási területtől eltérő felhasználásra nem alkalmas.
 
XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. E Szerződés és az Általános Üzleti Feltételek módosítására minden esetben kizárólag írásban nyílik mód.
2. A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés tárgyával kapcsolatosan felmerülő valamennyi vitás kérdésüket elsősorban bírósági és közigazgatási eljárás elkerülésével igyekeznek rendezni. A konkrét Szerződések kivitelezése során esetlegesen keletkező vitákat mindenekelőtt közös megállapodás útján próbálják megoldani. Amennyiben a szerződő feleknek nem sikerül a vitás kérdés megoldásában megállapodniuk, vitájukról a tárgyban illetékes bíróság jogosult dönteni.
3. A szerződő felek titoktartási kötelezettséget vállalnak minden olyan bizalmas jellegű ténnyel és információval kapcsolatosan, amelyről a Szerződés kapcsán és annak kivitelezése, valamint a tárgyalások során szereztek tudomást, és az ilyen jellegű információkat nem adják tovább a másik szerződő fél írásos engedélye nélkül harmadik személyeknek (kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket).
4. A Vevő a Szerződés aláírásával igazolja, hogy megismerkedett a jelen Általános Üzleti Feltételek tartalmával, az Árlistával, valamint az egyéb szerződéses megállapodásokkal, és azokkal egyetért.
5. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses viszonyt a Szerződés és a jelen Általános Üzleti Feltételek szabályozzák. A Szerződésben és a jelen Általános Üzleti Feltételekben nem szabályozott kérdéseket a Kereskedelmi Törvénykönyv szabályozza.
6. Kérésre az ügyfél tájékoztatást kap a megrendelés leadásának pillanatában érvényes Általános Üzleti Feltételekről.
7. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal, a szolgáltatást, termékvásárlást érintő kérdésekben a felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatósánál eljárását kezdeményezhet.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144;      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
7. Jelen Általános Üzleti Feltételek 2013.02.08-tól lépnek érvénybe
 
Bízunk benne, hogy sikerült meggyőznünk arról, hogy a Digitmaster Kft. –nél lebonyolított vásárlások előnyösek, biztonságosak és gyorsak. Áruházunk a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy minőségileg kifogástalan termékeket értékesítsen.
Amennyiben bármilyen kétségei vagy észrevételei lennének, kérjük, jelezze azokat felénk.
Minden észrevételt szívesen fogadunk, és igyekszünk azokat az általunk nyújtott szolgáltatások minőségének javításához felhasználni.
Király Imre, Ricz Tamás
A vállalkozás ügyvezető igazgatói
Digitmaster Kft.
 
A fenti szöveg az Digitmaster Kft. és üzleti partnerei között szerződéses megállapodásnak minősül, keretszerződések és üzleti tárgyalások kiegészítő függelékeként szolgál. A szöveg a hatályos szerkesztésű 121/2000 Tt. sz. szerzői jogról szóló törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A szöveg a Digitmaster Kft. kifejezett jóváhagyása nélkül nem publikálható, nem használhatja más jogi vagy természetes személy, nem másolható, és nem bocsátható rendelkezésre a fent feltüntetett céloktól eltérő használatra.